چشم انداز، ماموریت، اصول و اهداف”انجمن علمی تغذیه ایران”


مقدمه: تغذیه نقش مهمی در ارتقای تندرستی، هم از جنبه پیشگیری از بیماری و هم درمان دارد. علیرغم تاریخچه نه چندان طولانی پژوهش ها و کاربست های آکادمیک علوم تغذیه، ولی نقش آفرینی آن در میان مجموعه علوم تندرستی بخوبی نشان داده شده است. با توجه به اهمیت و جایگاه انجمن های علمی و اثربخشی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشورتی آنها، تعدادی از اساتید علوم تغذیه کشور اقدام به تاسیس انجمن علمی تغذیه ایران کردند. مطابق اساسنامه، انجمن علمی تغذیه ایران در هر سه حیطه علوم تغذیه، شامل تغذیه بالینی، تغذیه جامعه و تغذیه سلولی ملکولی فعالیت می کند. چشم انداز، ماموریت و اصول این انجمن بصورت خلاصه عبارتند از:

چشم انداز: توانمند سازی همه شهروندان بوسیله قدرت غذا و تغذیه

ماموریت: بهبود سلامت و رفاه ملی بوسیله غذا و تغذیه

اصول: انجمن علمی تغذیه ایران، از طریق اعضای خود، در موارد زیر فعالیت می کند:

 • تقویت نقش و ارزش تغذیه شناسان و رژیم های غذایی در سطح ملی
 • مشارکت در فعالیت های آموزشی (از جمله، بازآموزی)، پژوهشی، و مشورتی در سطوح مختلف
 •  ترکیب پژوهش، توسعه فردی و فناوری برای ارتقای جایگاه علم تغذیه و تغذیه شناسان در کشور
 • همکاری با ذینقشان کلیدی برای مدیریت مشکلات تغذیه در کشور
 • تاثیر فراگیر در کاهش همه اشکال سوء تغذیه

اهداف انجمن علمی تغذیه ایران، در حیطه های سه گانه آن بترتیب عبارتند از:

در حیطه تغذیه بالینی:

 1. روزآمد كردن روش‌های تشخيص سوءتغذیه متناسب با پيشرفت علوم در بیمارستان‌ها
 2. بهبود سیستم ارجاع در بیمارستان و افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات تغذیه روده‌ای و فراروده‌ای توسط مشاورین تغذیه
 3. توسعه غربالگری فعال و ارزیابی وضعیت تغذیه در بیمارستان‌ها
 4. تدوین برنامه به منظور بهبود عملکرد، بازتوانی و کیفیت زندگی بیماران با ارائه تغذیه مطلوب
 5. ارائه برنامه به منظور کاهش شدت عفونت‌های بیمارستانی با شناسایی و درمان سریع سوءتغذیه

در حیطه تغذیه جامعه:

 1. ترویج و حمایت از رفتارهای غذایی سالم با لحاظ نمودن سیاست‌ها در سطح جامعه
 2. تدوین سیاست‌های لازم برای نظارت بر رستوران‌ها و فست فودها
 3. تدوین سیاست‌های تشویقی در حوزه صنایع غذایی
 4. اجرای کلاس‌های تغذیه سالم برای گروه‌های مختلف در سطح جامعه

در حیطه تغذیه سلولی و مولکولی

 1. ترویج و حمایت از رویکردهای تحقیقاتی در زمینه نوتریژنتیک، نوتریژنومیک و اپی ژنتیک
 2. گسترش حیطه تغذیه شخصی‌سازی شده و شناسایی عوامل موثر در پاسخ‌های فردی به تغذیه
 3. توسعه نشانگرهای زیستی بهتر در ارتباط با وضعیت مواد مغذی و سلامت مطلوب
 4. تلاش در جهت ارائه رویکردهای درمانی جدید مبتنی بر مداخلات تغذیه‌ای و واریانت ژنتیکی فردی