فرم عضویت انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)

دستور العمل پرداخت حق عضویت

دانشجویان غیر اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
30 هزارتومان60 هزار تومان120 هزارتومان
شماره کارت شماره شباشماره حساب انجمن
6104-3389-1776-0148IR641200200000095447641915967547982

شرایط عضویت

1. اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور می توانند در هر حوزه ای به دلخواه عضو شوند.
2. برای عضویت افراد غیرهیات علمی در حوزه تغذیه بالینی، متقاضی باید حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشد:
  الف) پروانه مطب داشته باشد.
  ب) در حال حاضر در بیمارستان کار کند.
  ج) حداقل یک مقاله فارسی یا انگلیسی در حوزه تغذیه بالینی داشته باشد.
  د) پژوهشگر در حوزه تغذیه بالینی باشد.
  ه) گواهی کار در حوزه بالینی داشته باشد.
3. برای عضویت افراد غیرهیات علمی در حوزه تغذیه جامعه، متقاضی باید حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشد:
  الف) گواهی کار در شبکه بهداشت و درمان داشته باشد.
  ب) حداقل یک مقاله فارسی یا انگلیسی در حوزه تغذیه جامعه داشته باشد.
  ج) پژوهشگر در حوزه تغذیه جامعه باشد.
4. برای عضویت افراد غیرهیات علمی در حوزه تغذیه سلولی مولکولی، متقاضی باید حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشد:
  الف) گواهی کار در آزمایشگاه های مرتبط با فعالیت های سلولی مولکولی را داشته باشد.
  ب) حداقل یک مقاله فارسی یا انگلیسی در حوزه تغذیه سلولی مولکولی داشته باشد.
  ج) پژوهشگر در حوزه تغذیه سلولی مولکولی باشد.

خواهشمند است هر نوع تغییر در نشانی يا مشخصات ثبت شده در این فرم را به انجمن اطلاع دهید.