جهت ثبت نام در کارگاه  فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

نام کارگاه : روش پژوهش کیفی در مطالعات تغذیه

مدرس: دکتر آرزو حقیقیان (استادیار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی )

دستور العمل پرداخت حق عضویت

دانشجویان کارشناسی و ارشد دانشجویان دکترا و غیر دانشجو
30 هزارتومان50 هزار تومان
شماره کارت شماره شباشماره حساب انجمن
6104-3389-1776-0148 (به نام احمد اسمعیل زاده)IR6401200200000095447641919544764191