• هیات مدیره منتخب انجمن علمی تغذیه ایران

– آقای دکتر فرزاد شیدفر (رئیس و عضو اصلي هيئت مديره)

– آقای دکتر مجید کاراندیش (بعنوان نایب رئیس و عضو اصلي هيئت مديره)

– خانم دکتر سیده طیبه رهیده (دبیر و عضو اصلي هيئت مديره)

– آقای دکتر احمد اسماعیل زاده (خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره)

آقای دکتر محمد رضا وفا (عضو اصلی هیئت مدیره)

خانم دکتر سکینه شب بیدار (عضو اصلی هیئت مدیره)

آقای دکتر محمد حسن افتخاری (عضو اصلی هیئت مدیره)